Risicofactoren voor hartinfarct zijn deels seksespecifiek

HartinfarctDe factoren die een verhoogd risico geven op een acuut hartinfarct, verschillen tussen mannen en vrouwen. Ze zijn in kaart gebracht in een case-controlstudie, met de gegevens van zo’n viereneenhalfduizend personen van wie de helft wel en de helft geen hartinfarct had gehad. De conclusies sluiten aan bij ons congres Man vs. Vrouw, personalised health (2020), waar sekseverschillen bij hartproblemen besproken werden.

 

Het onderzoek begint met de vaststelling dat (in de Verenigde Staten) er een relatieve toename te zien is van ziekenhuisopnames wegens een hartinfarct onder vooral jonge vrouwen (< 55 jaar). Daarom is gekeken welke risicofactoren vooral mannen en welke vooral vrouwen treffen. Aan de naar sekse en tevens naar leeftijd, ras en etniciteit gematchte studie namen 4.528 personen tussen 18 en 65 jaar deel. De helft van hen had een hartinfarct gehad, de andere helft fungeerde als controlegroep. De onderzoeksgroep bestond voor 68,9% uit vrouwen.

 

Er waren zeven risicofactoren die verreweg het grootste deel van het risico verklaarden: diabetes, depressie, hypertensie, roken, een familiegeschiedenis van vroegtijdig hartinfarct, laag inkomen, hypercholesterolemie. Tezamen waren deze verantwoordelijk voor 83,9% van het totale risico voor vrouwen en voor 85,1% voor dat van mannen. Afzonderlijk bezien, was er sprake van significante verschillen in risicofactoren naar sekse. Voor vrouwen waren de risico’s van diabetes, roken, depressie en hypertensie groter dan bij mannen. Een familiegeschiedenis van vroegtijdig hartinfarct en hypercholesterolemie droeg bij mannen meer bij dan bij vrouwen.

 

Referentie:
Lu Y, Li SX, Liu Y, et al. Sex-Specific Risk Factors Associated With First Acute Myocardial Infarction in Young Adults. JAMA Netw Open. 2022 May 2;5(5):e229953.

 

Bron: https://www.voedingsgeneeskunde.nl/node/6014

Comments are closed.