Ketamine kan gedachten aan zelfmoord wegnemen

KetamineIn een dubbelblinde, placebogecontroleerde RCT laten wetenschappers zien dat ketamine suïcidale gedachten tempert. Het middel is bekend als recreatieve drug en wordt in de reguliere geneeskunde en de diergeneeskunde ingezet als verdovingsmiddel. In eerder onderzoek was al duidelijk geworden dat ketamine een antidepressieve werking heeft. Voordelig is dat gewenste effecten opvallend snel optreden.
 
Deelnemers aan de studie waren 156 mensen tussen 18 en 76 jaar met ernstige mentale problemen en daaruit voortvloeiende suïcidale gedachten. Zij waren vrijwillig opgenomen in zeven academische ziekenhuizen in Frankrijk. Van de rekrutering waren personen uitgesloten met een geschiedenis van psychotische stoornissen als schizofrenie, met problematisch middelengebruik of met een contra-indicatie voor ketamine. De patiënten werden gerandomiseerd naar een ketaminegroep (n=73) en een placebogroep (n=83) en gestratificeerd naar diagnose: bipolaire, depressieve of andere stoornis. De ketamine werd intraveneus toegediend met twee infusies van veertig minuten, evenals de placebo in de vorm van een zoutoplossing.
 
In de ketaminegroep bereikte 63% na drie dagen volledige remissie van de gemeten suïcidegedachten, tegenover 31,6% in de placebogroep. Na zes weken was het effect in de twee groepen afgenomen naar een niet-significant verschil van 69,5% vs. 56,3%. De bijwerkingen van ketamine waren niet ernstig en betroffen verschijnselen als misselijkheid en duizeligheid. Het middel lijkt suïcide te kunnen voorkomen via het stillen van mentale pijn.
 
Het effectverschil was groot bij een bipolaire stoornis, maar veel minder duidelijk bij depressieve of andere stoornissen. De auteurs geven aan dat ketamine voor bipolaire personen een alternatief kan zijn voor antidepressiva, die bij hen niet gunstig uitpakken. Die werken bovendien langzamer, evenals een middel als lithium dat bij deze stoornis kan worden ingezet.
 
Referentie:
Abbar M, Demattei C, El-Hage W, et al. Ketamine for the acute treatment of severe suicidal ideation: double blind, randomised placebo controlled trial. BMJ. 2022 Feb 2;376:e067194.
 
Bron: https://www.voedingsgeneeskunde.nl/node/5833

Comments are closed.