β-glucanen bij chronische nierziekte

BglucaanDialyseren is zeer ingrijpend voor nierpatiënten. Het is daarom van groot belang dit zo lang mogelijk te kunnen uitstellen. Uit Zuid-Afrikaans onderzoek blijkt dat het gebruik van prebiotische vezels dit wellicht mogelijk kan maken voor nierpatiënten die nog net niet hoeven te dialyseren. Het in het onderzoek geteste bètaglucaan-prebioticum veranderde de uremische toxinegehaltes van intestinale oorsprong aanzienlijk. Bètaglucanen zijn complexe vezels (polysachariden) uit de celwand van haver, gerst en vele medicinale paddenstoelen, zoals maitake en shiitake.
 
Negenenvijftig deelnemers werden gerandomiseerd naar ofwel de bètaglucaan-prebioticum interventiegroep (n = 30) of de controlegroep (n = 29) gedurende veertien weken. Er was in de interventiegroep sprake een significante verlaging van de uremische toxineniveaus en een trend naar verbetering van nierfunctie, hoewel deze niet significant was. Het vezelpreparaat had ook een gunstige invloed op het microbioom van de darm. Er zijn steeds meer aanwijzingen dat darmdysbiose bijdraagt aan de progressie van chronische nierziekten. Een gezond microbioom neutraliseert nierbelastende ureumtoxines. Het produceert stoffen die het immuunsysteem versterken, een effect waar ook de nieren van profiteren.
 
Referentie:
Ebrahim, Z., Proost, S., Tito, R. Y., Raes, J., Glorieux, G., Moosa, M. R., & Blaauw, R. (2022). The Effect of ß-Glucan Prebiotic on Kidney Function, Uremic Toxins and Gut Microbiome in Stage 3 to 5 Chronic Kidney Disease (CKD) Predialysis Participants: A Randomized Controlled Trial. Nutrients, 14(4), 805.
 
Bron: https://www.orthofyto.com/orthomoleculair/CEB2-glucanen-bij-chronische-nierziekte

Comments are closed.